Benno de Graaf Coaching

Samen gaan we op zoek naar de kern, naar jouw verlangen. Jouw vraagstuk pakken we doelgericht op, zodat jij krachtiger kunt worden.

Algemene Voorwaarden voor het leveren van coaching diensten
Benno de Graaf is opgeleid bij de Coaching Academy, deze is aangesloten bij de beroepsorganisatie Nobco. De algemene voorwaarden zijn hieronder opgenomen. Benno de Graaf wijkt voor de cliënt ten positieve af van de algemene voorwaarden daar waar het gaat om het annuleren van een coaching gesprek. De volgende annuleringsvoorwaarden worden gehanteerd:

Annuleren coaching:
Bij annulering door de opdrachtgever van coaching binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Indien de betreffende activiteit meer dan 24 uur voor aanvang wordt geannuleerd zijn er geen kosten verschuldigd. Voor de overige voorwaarden rondom annuleren zie artikel 12 van de algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: Benno de Graaf die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
- Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
- Diensten: Alle werkzaamheden waartoe de opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin van het woord;
- Coach: Benno de Graaf
- Cliënt: degene die deelneemt
- Overeenkomst: Elke afspraak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij de opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden
zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij
voor de uitvoering door opdrachtnemer derden worden betrokken;
3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard;
4. Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling;
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3. Toepasselijke gedragsregels en reglementen
1. Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de ‘NOBCO Ethische Gedragscode’ dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het klachten regelement van de NOBCO dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregelen en tuchtrechtspraak. De toepasselijke gedragsregels en reglementen zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

Artikel 4. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. De door de opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen is bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
1. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten alle tijden van de uitvoering van de overeenkomst. Het succes van de cliënt en/of opdrachtgever is geheel eigen verantwoordelijkheid en afhankelijk van eigen inzet en acties tijdens het programma;
2. In alle gevallen waarin opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden;
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen opdrachtnemer de overeenkomst dient uit te voeren. overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst; 5. Wanneer Opdrachtnemer de opdracht krijgt in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Opdrachtnemer aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde;
6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 6. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe
bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht
tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader
van de overeenkomst van opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt
opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden
ingeschakeld;
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer
en cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan
ook aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en
het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
gegeven;
3. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever
extern gerefereerd worden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Alle oefeningen en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van het coaching traject
blijven ten alle tijden het intellectuele eigendom van opdrachtnemer. Hieronder vallen alle
testen, oefeningen, programma’s, workshopmaterialen en rapporten. Opdrachtgever en/of
cliënt mogen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer geen geleverde
diensten en materialen delen met derden, deze zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik
gedurende de duur van de overeengekomen dienst;
2. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet ter herleiden tot individuele
opdrachtgevers c.q. cliënten.

Artikel 8. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit
een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan
worden berekend op basis van tarieven per door de opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid;
2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.)
alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt
waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden;
3. Opdrachtnemer maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particulieren
opdrachtgevers;
4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor, in overleg met opdrachtgever, jaarlijks de
overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en
wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 9: Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente;
3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In dit geval van betalingsverzuim door opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;
4. Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht;
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk op eisbaar zijn;
6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Incassokosten
1. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan
door of in verband met door zijn verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat
de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een
langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de
laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins
schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is,
zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door
opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het
eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;
6. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals
adviseurs, coaches, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever dan
wel cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is
opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel
geleden schade op deze derden te verhalen;
7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. cliënten geleden schade,
van welke aard ook, indien opdrachtnemer bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan
van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn;
8. Indien opdrachtgever en/of cliënt een eventuele vordering jegens opdrachtnemer niet
binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt
deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden
1. Annulering door opdrachtgever dient bij aangetekend schrijven te geschieden;
2. Bij annulering door opdrachtgever van workshops en trainingen en aanverwante
werkzaamheden binnen 5 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, dient
opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen
hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 5 werkdagen hiervoor is
Opdrachtgever geen kosten verschuldigd. De ontvangstbevestiging door de opdrachtnemer
is hierin leidend;
3. Bij annulering door opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24
uur voor aanvang van de betreffende activiteit is opdrachtgever 50% van de kosten van de
geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, bij annulering
langer dan 24 uren voor aanvang van deze activiteiten is de opdrachtgever geen kosten
verschuldigd. De ontvangstbevestiging door de opdrachtnemer is hierin leidend;
4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij,
ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van
opdrachtnemer;
5. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen cliënt te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
6. Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van reden een coachgesprek te annuleren. Annulering langer dan 24 uur van te voren, maakt de opdrachtnemer bekend per email. Annuleringen 24 uur of korter van te voren maakt de opdrachtnemer bekend via email en telefoon. De opdrachtgever/ cliënt is verantwoordelijk voor het tijdig lezen van de email, opnemen van de telefoon, dan wel afluisteren van de voicemail. Er wordt in dat geval een alternatief nieuw moment aangeboden door de Opdrachtnemer waarop de Dienst kan plaatsvinden.

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning;
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen;
3. Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 14: Geschillenbeslechting
1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing;
2. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever c.q. cliënt een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation;
3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar opdrachtnemer gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.